A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
เพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิด หรือเจตนาไม่บริสุทธิ์หรืออุบายใดๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะคำสอนของเราไม่ได้มาจากแรงจูงใจผิดๆ หรือเสื่อมทราม ทั้งเราไม่พยายามหลอกล่อท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แน่นอน เมื่อ​พวกเรา​อ้อนวอน​ให้​คน​มา​ยอมรับ​ข่าวดี​นั้น มัน​ไม่ได้​มา​จาก​แรง​จูงใจ​ที่​ผิดๆ​หรือ​ความ​ไม่​จริงใจ หรือ​หวัง​ที่​จะ​หลอกลวง​ใคร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะว่าคำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากความคิดผิด หรือการโสโครกหรืออุบายใดๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะว่า คำเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากการหลอกลวง หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะว่า คำ เตือนสติ ของ เรา มิได้ เกิด มา จาก การ หลอกลวง หรือ การ โสโครก หรือ อุบาย ใดๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok