A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
๑๘
เพราะเราอยากมาหาท่าน ข้าพเจ้า เปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
เพราะเราอยากมาหาท่านจริงๆ ข้าพเจ้าเปาโลอยากจะมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
อันที่จริง​เรา​ได้​พยายาม​ที่​จะ​มาหา​คุณ ที่แน่ๆ​อย่างน้อย​ตัว​ผม​เอง เปาโล ก็ได้​พยายาม​แล้ว​พยายาม​อีก แต่​ซาตาน​ก็​ขัดขวาง​พวกเรา​ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
เพราะเราอยากมาหาท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้า คือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
เพราะเหตุนั้นเราอยากมาหาท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
เพราะ เหตุ นั้น เรา อยาก มา หา ท่าน ทั้งหลาย ข้าพเจ้า คือ เปา โลอยาก มา หน แล้ว หน เล่า แต่ ซา ตาน ได้ ขัดขวาง เรา ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok