A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
๑๗
นี่แน่ะ พี่น้องทั้งหลาย แต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่ง พรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจ เราจึงขวนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเราต้องพรากจากท่านไปชั่วระยะหนึ่ง (ตัวไปแต่ใจยังอยู่) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพบท่าน เราจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะมาพบกับท่านอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
พี่น้อง​ครับ เรา​ก็​ถูก​แยก​จาก​คุณ​แค่​ชั่วคราว​เท่านั้น แต่​เรา​จากกัน​แค่​กาย ใจนั้น​ยัง​อยู่​กับ​คุณ เรา​อยาก​จะ​เจอ​หน้า​คุณ​จน​แทบ​จะ​ขาดใจ​อยู่แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
ดูก่อนพวกพี่น้อง แต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่ง พรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจ เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
พี่น้องทั้งหลาย แต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่ง พรากไปแต่กายเท่านั้น ไม่ใช่จิตใจ เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
พี่น้อง ทั้งหลาย แต่ เมื่อ เรา ถูก พราก ไป จาก ท่าน ชั่ว ระยะ เวลา หนึ่ง พราก ไป แต่ กาย เท่านั้น ไม่ ใช่ จิตใจ เรา จึง ขวนขวาย ปรารถนา อย่าง ยิ่ง ที่ จะ เห็น หน้า ท่าน อีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok