A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
๑๖
โดยขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้ได้รับความรอด การทำเช่นนี้ส่งผลให้บาปของพวกเขาเต็มเปี่ยม แต่ในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าก็ตกอยู่เหนือพวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
โดยการพยายามขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความรอด ด้วยการกระทำเหล่านี้พวกเขาได้พอกพูนบาปผิดให้เต็มพิกัด พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกเขาในที่สุด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
พวกเรา​ประกาศ​กับ​คน​ที่​ไม่ใช่​ยิว​เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รอด​ด้วย แต่​คนยิว​พวกนี้​พยายาม​ขัดขวาง​ไม่ให้​เรา​ทำ เมื่อ​พวกเขา​ทำ​อย่างนี้ เขา​ก็​เพิ่ม​ความบาป​ขึ้น​เรื่อยๆ​จน​เต็ม แล้ว​ในที่สุด​พระเจ้า​ก็​ได้​ลงโทษ​พวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติ เพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ เพื่อ ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ยม แต่ในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าได้ตกลงบนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ เพื่อ `ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ยมเสมอ' แต่ในที่สุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
โดยที่ ขัดขวาง ไม่ ให้ เรา ประกาศ แก่ คน ต่าง ชาติ เพื่อ จะ ให้ พวก นั้น รอด ได้ เพื่อ ` ให้การ บาป ของ เขา เต็ม เปี่ยม เสมอ ' แต่ ใน ที่สุด พระ พิโรธ ได้ ตกลง บน เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok