A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
๑๓
เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
และเราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะเมื่อท่านรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างถ้อยคำของมนุษย์ แต่รับไว้ตามที่เป็นจริงคือ เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
พวกเรา​ขอบคุณ​พระเจ้า​อยู่เสมอ เพราะ​ตอนที่​คุณ​ยอมรับ​ถ้อยคำ​ของ​พระเจ้า​ที่​ได้ยิน​จาก​เรา​นั้น คุณ​ไม่ได้​รับไว้​เหมือน​เป็น​แค่​คำพูด​ของ​มนุษย์ แต่​ยอมรับ​ว่า​เป็น​ถ้อยคำ​ของ​พระเจ้า และ​มัน​ก็​เป็น​อย่างนั้น​จริงๆ ถ้อยคำ​นี้เอง​กำลัง​ทำงาน​อยู่​ใน​ตัว​พวกคุณ​ที่​ไว้วางใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
เพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
จง ระวัง การ ข่มเหง เหมือน ที่ พวก ยิวได้ เคย กระทำ เพราะ เหตุ นี้ เรา จึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุดหย่อน เพราะว่า เมื่อ ท่าน ทั้งหลาย ได้ รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ซึ่ง ท่าน ได้ยิน จาก เรา ท่าน ไม่ ได้ รับ ไว้ อย่าง เป็น คำขอ ง มนุษย์ แต่ ได้ รับ ไว้ ตาม ความ เป็น จริง คือ เป็น พระ วจนะ ของ พระเจ้า ซึ่ง กำลัง ทำ งาน อยู่ ภายใน ท่าน ทั้งหลาย ที่ เชื่อ ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok