A A A A A
โคโลสี ๓
เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า
จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก
เพราะว่าท่านตายแล้ว และชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้ว ก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
จงให้ความคิดของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบน ไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลก
เพราะท่านตายแล้ว และบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​คุณ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​กับ​พระคริสต์​แล้ว อย่าง​นั้น​ให้​แสวงหา​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​อยู่​เบื้องบน ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า
ให้​ใจ​ของ​คุณ​จดจ่อ​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้องบน ไม่​ใช่​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก
ตัว​ตน​เก่า​ของ​คุณ​ตาย​ไป​แล้ว ชีวิต​ใหม่​ที่​คุณ​ได้รับ​นั้น​ถูก​ซ่อน​อยู่​กับ​พระคริสต์​ใน​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า
จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก
เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก
เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง แสวง หา สิ่ง ที่ อยู่ เบื้องบน ถ้า ท่าน รับ การ ทรง ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มา ด้วย กัน กับ พระ คริสต์ แล้ว ก็ จง แสวง หา สิ่ง ซึ่ง อยู่ เบื้องบน ใน ที่ ซึ่ง พระ คริสต์ ทรง ประทับ ข้าง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า
จง ฝัง ความ คิด ของ ท่าน ไว้ กับ สิ่ง ทั้งหลาย ที่ อยู่ เบื้องบน ไม่ ใช่ กับ สิ่ง ทั้งหลาย ซึ่ง อยู่ ที่ แผ่นดิน โลก
เพราะว่า ท่าน ได้ ตาย แล้ว และ ชีวิต ของ ท่าน ซ่อน ไว้ กับ พระ คริสต์ ใน พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok