A A A A A
โคโลสี ๓
เพราะฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัย ในตัวท่าน คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ (ซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยของท่านคือ การผิดศีลธรรมทางเพศ ความโสมม ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่วและความโลภ ซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น​ให้​ฆ่า​ความ​ชั่วร้าย​ทุก​อย่าง​ที่​มี​อยู่​ใน​ตัว​คุณ เช่น​บาป​ทาง​เพศ ความ​ไม่​บริสุทธิ์ ราคะ​ตัณหา ความ​ฝักใฝ่​ใน​เรื่อง​ชั่วๆ​และ​การ​มักมาก​ใน​กาม ซึ่ง​เท่ากับ​การ​กราบ​ไหว้​รูปเคารพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง สวม มนุษย์ ใหม่ ทุก วัน เหตุ ฉะนั้น จง ประหาร อวัยวะ ของ ท่าน ซึ่ง อยู่ ฝ่าย โลก นี้ คือ การ ล่วงประเวณี การ โสโครก ราคะ ตัณหา ความ ปรารถนา ชั่ว และ ความ โลภ ซึ่ง เป็นการ นับถือ รูป เคารพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok