A A A A A
โคโลสี ๓
๒๕
ส่วนคนที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำ และจะไม่มีการเห็นแก่หน้าใครเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ผู้ใดทำผิดก็จะได้รับผลตอบสนองตามความผิดและไม่มีการลำเอียงเข้าข้างใครเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ส่วน​คน​ที่​ทำ​ความผิด​ก็​จะ​ได้รับ​ผล​ตอบ​แทน​ตาม​ความผิด​ที่​เขา​ทำ พระองค์​จะ​ไม่​ลำเอียง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ส่วนผู้ที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำนั้น และไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ส่วนผู้ที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำนั้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

25
ส่วน ผู้ ที่ ทำความ ผิด ก็ จะ ได้ รับ ผล ตาม ความ ผิด ที่ เขา ได้ ทำ นั้น และ ไม่ มี การ ทรง เห็นแก่หน้า ผู้ ใด เลย
Française Bible Jerusalem 1998