A A A A A
โคโลสี ๓
๒๓
ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดจงทุ่มเททำอย่างสุดใจเหมือนทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
ไม่ว่า​คุณ​จะ​ทำ​อะไร ให้​ทุ่ม​สุดใจ​เหมือน​กับ​ว่า​ไม่​ได้​ทำ​เพื่อ​มนุษย์ แต่​ทำ​เพื่อ​องค์​เจ้า​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
ไม่ ว่า ท่าน จะ ทำ สิ่ง ใด ก็ จง ทำ ด้วย ความ เต็มใจ เหมือน กระทำ ถวาย องค์ พระผู้เป็นเจ้า ไม่ ใช่ เหมือน กระทำ แก่ มนุษย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok