A A A A A
โคโลสี ๓
๒๒
ทาสทั้งหลายจงเชื่อฟังนายของตนในโลกนี้ ทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่เมื่ออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบสอพลอ แต่ทำด้วยจริงใจโดยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ทาสทั้งหลายจงเชื่อฟังเจ้านายฝ่ายโลกของท่านทุกอย่าง และจงทำอย่างนี้ไม่ใช่เพียงต่อหน้า หรือเพื่อประจบเอาใจ แต่ด้วยใจจริงและด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
พวก​คุณ​ที่​เป็น​ทาส ให้​เชื่อฟัง​นาย​ใน​โลก​นี้​ทุก​อย่าง อย่า​เพียง​แต่​ทำดี​แค่​ต่อหน้า​อย่าง​คน​ประจบ​ประแจง แต่​ให้​ทำ​จาก​ใจ​จริง และ​ทำ​เพราะ​เกรง​กลัว​เจ้า​นาย​สูงสุด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ฝ่ายพวกทาส จงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังทุกอย่าง ไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่ทำด้วยน้ำใสใจจริง ด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังทุกอย่าง ไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่ทำด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ฝ่าย พวก ทาส จง เชื่อฟัง ผู้ ที่ เป็น นาย ของ ตน ตาม เนื้อ หนัง ทุก อย่าง ไม่ ใช่ ตาม อย่าง คน ที่ ทำ แต่ ต่อหน้า อย่าง คน ประจบ สอพลอ แต่ ทำ ด้วย น้ำ ใส ใจ จริง ด้วย ความ เกรง กลัว พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok