A A A A A
โคโลสี ๓
๒๑
บิดาทั้งหลายก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ท้อใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
บิดาทั้งหลายอย่าทำให้บุตรของท่านขมขื่นใจ มิฉะนั้นพวกเขาจะท้อใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
พวก​คุณ​ที่​เป็น​พ่อ อย่า​ทำ​ให้​ลูก​ของ​ตน​เคืองแค้นใจ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​ไม่​ท้อใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
ฝ่ายบิดา ก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
ฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
ฝ่าย บิดา ก็ อย่า ยั่ว บุตร ของ ตน ให้ ขัดเคือง ใจ เกรง ว่า เขา จะ ท้อ ใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok