A A A A A
โคโลสี ๓
๑๘
ภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
ภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
พวก​คุณ​ที่​เป็น​ภรรยา ให้​ยินยอม​ต่อ​สามี​ของ​ตน เพราะ​นั่น​เป็น​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
หน้าที่ ต่อ ครอบครัว และ ทาส กับ นาย ฝ่าย ภรรยา จง ยอม ฟัง สามี ของ ตน ซึ่ง เป็นการ สมควร ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok