A A A A A
โคโลสี ๓
๑๔
แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
และจงสวมความรักทับคุณความดีทั้งหมดนี้ ความรักผูกพันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
นอกจากนี้​แล้ว ขอ​ให้​สวมใส่​ความรัก ความรัก​จะ​ผูกพัน​ความดี​ทุก​อย่าง​และ​ทำ​ให้​สิ่ง​เหล่านี้​สมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
แล้ว จง สวม ความ รัก ทับ สิ่ง เหล่า นี้ ทั้งหมด เพราะ ความ รัก ย่อม ผูกพัน ทุก สิ่ง ไว้ ให้ ถึง ซึ่ง ความ สมบูรณ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok