A A A A A
โคโลสี ๓
๑๑
การนี้ไม่มีกรีกหรือยิว คนที่เข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต อนารยชนและคนป่าเถื่อน ไม่มีทาสหรือเสรีชน แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง และทรงอยู่ในทุกสิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
จึงไม่มีกรีกหรือยิว เข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต คนชาติอื่นๆ คนป่า ทาสหรือไท แต่พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ใน​เรื่อง​การ​เป็น​คน​ใหม่​นี้ มัน​ไม่​สำคัญ​ว่า​จะ​เป็น​คน​ยิว​หรือ​กรีก จะ​เข้า​พิธีขลิบ หรือ​ไม่​เข้า​พิธีขลิบ จะ​เป็น​พวก​ไพร่​หรือ​ป่าเถื่อน จะ​เป็น​ทาส​หรือ​เป็น​ไท แต่​ที่​สำคัญ​ยิ่งกว่า​ทุก​สิ่ง​ก็​คือ​พระคริสต์ และ​พระคริสต์​นี่เอง​อยู่​ใน​ตัว​พวก​คุณ​ทุก​คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทยก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
อย่าง นี้ ไม่ เป็น พวก กรี ก หรือ พวกยิว ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข้าสุหนัต หรือ ไม่ ได้ เข้าสุหนัต พวก คน ต่าง ชาติ หรือ ชาว สิเธีย ทาส หรือ ไทย ก็ ไม่ เป็น แต่ว่า พระ คริสต์ ทรง เป็น สารพัด และ ทรง ดำรง อยู่ ใน สารพัด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok