A A A A A
โคโลสี ๓
เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นกับพระคริสต์แล้ว ก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​คุณ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​กับ​พระคริสต์​แล้ว อย่าง​นั้น​ให้​แสวงหา​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​อยู่​เบื้องบน ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง แสวง หา สิ่ง ที่ อยู่ เบื้องบน ถ้า ท่าน รับ การ ทรง ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มา ด้วย กัน กับ พระ คริสต์ แล้ว ก็ จง แสวง หา สิ่ง ซึ่ง อยู่ เบื้องบน ใน ที่ ซึ่ง พระ คริสต์ ทรง ประทับ ข้าง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok