A A A A A
ฟีลิปปี ๔
เพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า ท่านที่รักทั้งหลาย จงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเค ให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริง จงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้า เคลเมนท์ และคนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักและอาลัยหา ผู้เป็นความชื่นชมยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า เพื่อนที่รัก ท่านควรจะยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้น!
ข้าพเจ้าขอวิงวอนนางยูโอเดียและนางสินทิเคให้ปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบกภาระที่สัตย์ซื่อของข้าพเจ้าให้ช่วยหญิงเหล่านี้ผู้ร่วมฝ่าฟันเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้า พร้อมทั้งเคลเมนท์กับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ของข้าพเจ้า คนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พี่น้อง​ที่รัก ผม​อยาก​เจอ​พวก​คุณ​มาก ผม​ชื่นชม​พวก​คุณ​มาก คุณ​เป็น​ความ​ภาคภูมิใจ​ของ​ผม ขอ​ให้​ตั้ง​มั่นคง​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​เถิด
ผม​ได้​ขอ​ร้อง ยูโอเดีย กับ สินทิเค ให้​เป็น​น้ำหนึ่งใจ​เดียวกัน​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต
เพื่อน​รัก น้อง​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน ผม ขอ​ร้อง​ให้​น้อง​ไป​ช่วย​ผู้หญิง​สอง​คน​นี้​ให้​ดี​กัน ทั้ง​สอง​คน​นี้​ได้​ทำงาน​อย่าง​หนัก​ใน​การ​ประกาศ​ข่าวดี​ร่วม​กับ​ผม พร้อม​กับ​เคลเมนต์​และ​เพื่อน​ร่วม​งาน​คน​อื่นๆ​ของ​ผม ชื่อ​ของ​คน​เหล่า​นี้​ได้​จด​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวกที่รักของข้าพเจ้า จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเค ให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์ รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พวกที่รักของข้าพเจ้า จงยืนมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ทำงานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วย รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ เตือนสติ ให้ มี ใจ ยินดี และ เป็นน้ำ หนึ่ง ใจเดียวกัน เหตุ ฉะนั้น พี่น้อง ทั้งหลาย ของ ข้าพเจ้า ผู้ เป็น ที่รัก เป็น ที่ ปรารถนา เป็น ที่ ยินดี และ เป็น มงกุฎ ของ ข้าพเจ้า พวก ที่รัก ของ ข้าพเจ้า จง ยืน มั่น ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้า ขอ เตือน นาง ยู โอเดีย และ ขอ เตือน นาง สิน ทิเค ให้ มี จิตใจ ปรองดอง กัน ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้า ขอร้อง ท่าน ด้วย ผู้ เป็น เพื่อน ร่วม แอก แท้ๆ ของ ข้าพเจ้า ให้ท่า น ช่วย ผู้หญิง เหล่า นั้น ผู้ ซึ่ง ได้ ทำ งาน ใน ข่าว ประเสริฐ ด้วย กัน กับ ข้าพเจ้า และ กับเคลเมด้วย รวม ทั้งคน อื่น ที่ เป็น เพื่อน ร่วม งาน ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ชื่อ ของ เขา เหล่า นั้น มี อยู่ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok