A A A A A
ฟีลิปปี ๔
และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้ รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​ฝึกฝน​ใน​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​คุณ​ได้​เรียนรู้​มา ได้รับ​มา ได้ยิน​มา​จาก​ผม และ​ได้​เห็น​ผม​ทำ​ด้วย แล้ว​พระเจ้า​แห่ง​สันติสุข​จะ​อยู่​กับ​คุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ และได้รับไว้ ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง กระทำ ทุก สิ่ง ที่ ท่าน ได้ เรียน รู้ และ ได้ รับ ไว้ ได้ยิน และ ได้ เห็น ใน ข้าพเจ้า แล้ว และ พระเจ้า แห่ง สันติ สุข จะ ทรง สถิต กับ ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok