A A A A A
ฟีลิปปี ๔
แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​สันติสุข​ที่​มา​จาก​พระเจ้า ซึ่ง​ดี​กว่า​สันติสุข​ที่​มา​จาก​แผน​งาน​ต่างๆ​ของ​มนุษย์ จะ​ปกป้อง​รักษา​จิตใจ และ​ความคิด​ของ​คุณ​ไว้​ใน​พระเยซู​คริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว สันติ สุข แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความ เข้าใจ ทุก อย่าง จะ คุ้มครอง จิตใจ และ ความ คิด ของ ท่าน ไว้ ใน พระ เยซู คริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok