A A A A A
ฟีลิปปี ๔
จงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ให้ความสุภาพอ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ขอ​ให้​ทุก​คน​ได้​เห็น​ถึง​ความ​สุภาพ​อ่อนโยน​และ​ความ​เมตตา​ปรานี​ของ​คุณ องค์​เจ้า​ชีวิต​กำลัง​จะ​กลับ​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

วิธี ขจัด ความ กระวนกระวาย จง ให้ จิตใจ ที่ อ่อน สุภาพ ของ ท่าน ประจักษ์ แก่ คน ทั้งปวง องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง อยู่ ใกล้ แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok