A A A A A
ฟีลิปปี ๔
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​ชื่นชม​ยินดี​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​ตลอด​เวลา ขอ​ย้ำ​อีก​ที ให้​ยินดี​เถอะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

จง ชื่นชมยินดี ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทุก เวลา ข้าพเจ้า ขอ ย้ำ อีก ครั้ง ว่า จง ชื่นชมยินดี เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok