A A A A A
ฟีลิปปี ๔
ข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริง จงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้า เคลเมนท์ และคนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแบกภาระที่สัตย์ซื่อของข้าพเจ้าให้ช่วยหญิงเหล่านี้ผู้ร่วมฝ่าฟันเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างข้าพเจ้า พร้อมทั้งเคลเมนท์กับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ของข้าพเจ้า คนเหล่านี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพื่อน​รัก น้อง​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน ผม ขอ​ร้อง​ให้​น้อง​ไป​ช่วย​ผู้หญิง​สอง​คน​นี้​ให้​ดี​กัน ทั้ง​สอง​คน​นี้​ได้​ทำงาน​อย่าง​หนัก​ใน​การ​ประกาศ​ข่าวดี​ร่วม​กับ​ผม พร้อม​กับ​เคลเมนต์​และ​เพื่อน​ร่วม​งาน​คน​อื่นๆ​ของ​ผม ชื่อ​ของ​คน​เหล่า​นี้​ได้​จด​ไว้​แล้ว​ใน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์ รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ทำงานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วย รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า ขอร้อง ท่าน ด้วย ผู้ เป็น เพื่อน ร่วม แอก แท้ๆ ของ ข้าพเจ้า ให้ท่า น ช่วย ผู้หญิง เหล่า นั้น ผู้ ซึ่ง ได้ ทำ งาน ใน ข่าว ประเสริฐ ด้วย กัน กับ ข้าพเจ้า และ กับเคลเมด้วย รวม ทั้งคน อื่น ที่ เป็น เพื่อน ร่วม งาน ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ชื่อ ของ เขา เหล่า นั้น มี อยู่ ใน หนังสือ แห่ง ชีวิต แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok