A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๒๑
ข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์ พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกับข้าพเจ้าก็ฝากคำทักทายมายังท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังประชากรทุกคนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ บรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
ช่วย​ทักทาย​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ทุก​คน​ใน​พระเยซู​คริสต์​ด้วย พี่น้อง​ที่​อยู่​กับ​ผม​ที่​นี่​ฝาก​ความคิดถึง​มา​ให้​กับ​พวก​คุณ​ทุก​คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์ พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริสต์ พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
ข้าพเจ้า ขอ ฝาก ความ คิดถึง มายัง วิ สุทธิ ชน ทุก คนใน พระ เยซู คริสต์ พี่น้อง ทั้งหลาย ที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก ความ คิดถึง มายัง ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok