A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๑๘
ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือ ข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟรดิทัส สิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวาน เป็นเครื่องบูชา ที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
ข้าพเจ้าได้รับครบถ้วน ที่จริงได้มากเกินพอเสียด้วยซ้ำ บัดนี้ข้าพเจ้าได้รับของที่ท่านฝากมากับเอปาโฟรดิทัสแล้ว พวกท่านจัดหาให้ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายอันหอมหวล เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับและพอพระทัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
คุณ​ได้​จ่าย​คืน​ผม​ครบถ้วน​แล้ว และ​มาก​เกิน​ไป​ด้วย​ซ้ำ ผม​มี​ครบ​ทุก​อย่าง​ที่​จำเป็น​แล้ว และ​ผม​ได้รับ​ของ​ที่​คุณ​ฝาก​มา​กับ​เอปาโฟรดิทัส​แล้ว ของฝาก​พวก​นั้น​เป็น​เหมือน​กับ​เครื่อง​บูชา​ที่​หอม​หวาน ที่​พระเจ้า​ยอมรับ​และ​พอใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
ข้าพเจ้าได้รับครบ และมากกว่านั้นอีก ข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟรดิทัส ซึ่งพวกท่านส่งไปให้ เป็นกลิ่นหอม เป็นเครื่องบูชา ที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
แต่ข้าพเจ้ามีของสารพัด และมีบริบูรณ์อยู่แล้ว ข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของซึ่งเอปาโฟรดิทัสได้นำมาจากพวกท่าน เป็นกลิ่นหอม เป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
แต่ ข้าพเจ้า มี ของ สารพัด และ มี บริบูรณ์ อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อิ่ม อยู่ เพราะ ได้ รับ ของ ซึ่ง เอ ปา โฟรดิทัส ได้ นำ มา จาก พวก ท่าน เป็น กลิ่น หอม เป็น เครื่องบูชา ที่ ทรง โปรด และ พอ พระทัย ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok