A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๑๖
แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
แม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเธสะโลนิกา ท่านก็ยังส่งความช่วยเหลือมาให้ข้าพเจ้าในยามขัดสนครั้งแล้วครั้งเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ตอน​ที่​ผม​อยู่​เมือง​เธสะโลนิกา พวก​คุณ​ได้​ส่ง​ของ​มา​ช่วยเหลือ​ผม​ครั้งแล้ว​ครั้งเล่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
เพราะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหน สำหรับความขัดสนของข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
เพราะ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ที่ เมือง เธสะโลนิกา พวก ท่าน ก็ได้ ฝาก ของ มา ช่วย หลาย ครั้ง หลาย หน สำหรับ ความ ขัดสน ของ ข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok