A A A A A
ฟีลิปปี ๔
๑๐
ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีก ความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งนักเนื่องจากในที่สุดพวกท่านก็กลับมาห่วงใยข้าพเจ้าอีกครั้ง อันที่จริงท่านห่วงใยข้าพเจ้ามาตลอด แต่ไม่มีโอกาสที่จะแสดงออก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ผม​ดีใจ​และ​ขอบคุณ​องค์​เจ้า​ชีวิต​มาก เพราะ​ใน​ที่สุด​พวก​คุณ​ก็​กลับ​มา​ห่วงใย​ผม​อีก อันที่จริง​คุณ​ห่วงใย​ผม​ตลอด​มา​อยู่​แล้ว แต่​ไม่​มี​โอกาส​แสดง​ออก​มา​เท่านั้น​เอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง เพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
แต่ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง เพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ชัย ชนะ อัน น่า อัศจรรย์ ของ เปา โลแต่ข้าพ เจ้า มี ใจ ชื่นชมยินดี ใน องค์ พระผู้เป็นเจ้า อย่าง ยิ่ง เพราะว่า ใน ที่สุด ท่าน ก็ได้ ฟื้น การ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า อีก ท่าน คิดถึง ข้าพเจ้า จริงๆ แต่ ยัง หา โอกาส ไม่ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok