A A A A A
เอเฟซัส ๖
เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าทาสหรือไท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะท่านรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปูนบำเหน็จความดีความชอบแก่ทุกคนที่ทำดี ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นทาสหรือเป็นไท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จำไว้​ว่า ไม่ว่า​คุณ​จะ​เป็น​ทาส​หรือ​เป็น​คน​อิสระ​ก็​ตาม ถ้า​ทำ​ความดี​ก็​จะ​ได้รับ​สิ่ง​ตอบแทน​จาก​องค์​เจ้า​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะ ท่าน รู้อยู่ แล้ว ว่าผู้ ใด กระทำ ความ ดี ประการ ใด ผู้ นั้น ก็ จะ ได้ รับ บำเหน็จ อย่าง นั้น จาก องค์ พระผู้เป็นเจ้า อีก ไม่ ว่า เขา จะ เป็น ทาส หรือ เป็น ไทย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok