A A A A A
เอเฟซัส ๖
ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพลอ แต่เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ไม่เพียงแต่เชื่อฟังเจ้านายต่อหน้าเพื่อให้เขาพึงพอใจ แต่ให้เป็นเหมือนทาสของพระคริสต์ คือทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจากใจของท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

อย่า​ทำ​เป็น​ขยัน​แค่​ต่อหน้า​เมื่อ​มี​คน​มอง​เพื่อ​ประจบ​สอพลอ แต่​ควร​จะ​ทำงาน​เหมือนกับ​เป็น​ทาส​ของ​พระคริสต์ ที่​เต็มใจ​ทำ​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ไม่ เหมือน อย่าง คน ที่ ทำ แต่ ต่อหน้า อย่าง คน ที่ ทำให้ ชอบใจ คน แต่ จง ทำ เหมือน อย่าง ทาส ของ พระ คริสต์ คือ กระทำ ตาม ชอบ พระทัย พระเจ้า ด้วย ความ เต็มใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok