A A A A A
เอเฟซัส ๖
ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ผู้ที่เป็นบิดาอย่ายั่วโทสะบุตรของตน แต่จงอบรมเลี้ยงดูโดยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พวกคุณ​ที่​เป็น​พ่อ อย่า​ยั่วยุ​ลูก​ของ​ตน​ให้​โกรธ แต่​ให้​เลี้ยงดู​เขา​ด้วย​การ​อบรม​สั่งสอน และ​เตือนสติ​ตาม​แนวทาง​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ฝ่าย ท่าน ผู้ เป็น บิดา อย่า ยั่ว บุตร ของ ตน ให้ เกิด โทสะ แต่ จง อบรม บุตร ด้วย การ สั่งสอน และ การ ตักเตือน ตาม หลัก ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok