A A A A A
เอเฟซัส ๖
๒๓
ขอให้พี่น้องได้รับสันติสุข และความรักกับความเชื่อ จากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
ขอสันติสุขและความรักด้วยความเชื่อจากพระเจ้าพระบิดาและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่พี่น้องทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
ขอให้​พระเจ้า​พระบิดา​และ​พระเยซู​คริสต์​เจ้า ให้​สันติสุข ความ​รัก​และ​ความ​เชื่อ​กับ​พวก​คุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
ขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อ มาจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
ขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อมาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
ขอ ให้ พวก พี่น้อง ได้ รับ สันติ สุข และ ความ รัก โดย ความ เชื่อ มา จาก พระเจ้า พระ บิดา และ จาก พระ เยซู คริสต์ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok