A A A A A
เอเฟซัส ๖
๒๒
ข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านทั้งหลายเพราะเหตุนี้ คือเพื่อให้ท่านรู้ความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ข้าพเจ้าจะส่งเขาไปหาท่านก็เพราะจุดประสงค์ข้อนี้เอง คือเพื่อให้ท่านทราบว่าพวกเราเป็นอยู่อย่างไรและเพื่อเขาจะได้ให้กำลังใจท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
ผม​ส่ง​เขา​มา​เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​รู้​ข่าวคราว​ของ​เรา​และ​เพื่อ​เขา​จะ​ได้​ให้​กำลังใจ​คุณ​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่าน ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่าน ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ข้าพเจ้า ให้ ผู้ นี้ ไป หา ท่าน ก็ เพราะ เหตุ นี้ เอง คือ ให้ท่า น ได้ ทราบ ถึง เหตุการณ์ ทั้งปวง ของ เรา และ เพื่อให้ เขา หนุน น้ำใจ ของ ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok