A A A A A
เอเฟซัส ๖
๑๙
และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าเอ่ยปากพระเจ้าจะประทานถ้อยคำให้ข้าพเจ้าสำแดงข้อล้ำลึกแห่งข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
ให้​อธิษฐาน​เผื่อ​ผม​ด้วย เพื่อ​เมื่อ​เวลา​ที่​ผม​เปิด​ปาก​พูด พระเจ้า​จะ​ให้​คำพูด​กับ​ผม เพื่อ​ผม​จะ​ได้​เปิดเผย​เรื่อง​ลึกลับ​ของ​ข่าวดี​นี้​อย่าง​กล้าหาญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้า ประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
และ อธิษฐาน เพื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ จะ ทรง ประทาน ให้ ข้าพเจ้า มี คำ พูด และ เกิด ใจ กล้า ประกาศ ถึง ข้อ ลึกลับ แห่ง ข่าว ประเสริฐ ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok