A A A A A
เอเฟซัส ๖
๑๘
จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
และจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกโอกาสด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงสิ่งนี้จงเฝ้าระวังด้วยความมานะอดทนและด้วยการวิงวอนเผื่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าเสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
ใน​ทุกโอกาส​และ​ทุกเรื่อง​ที่​คุณ​อธิษฐาน​หรือ​ขอร้อง ก็​ให้​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​พระวิญญาณ ด้วย​เหตุนี้ ให้​ตื่นตัว​และ​อธิษฐาน​ตลอดเวลา​สำหรับ​ทุกคน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
จง อธิษฐาน โดย พระ วิญญาณ ทุก เวลา จง อธิษฐาน วิงวอน ทุก อย่าง และ จง ขอ โดย พระ วิญญาณ ทุก เวลา ทั้งนี้ จง ระวัง ตัว ด้วย ความ เพียร ทุก อย่าง จง อธิษฐาน เพื่อ วิ สุทธิ ชน ทุก คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok