A A A A A
เอเฟซัส ๖
๑๖
และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโล่แห่งความเชื่อ ซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
นอกจากนี้​แล้ว ให้​เอา​ความเชื่อ​เป็น​โล่ ที่​พวกคุณ​จะ​ใช้​กัน​ลูกธนู​ไฟ​ทั้งหมด​ที่​มารร้าย​ยิง​เข้าใส่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
และ พร้อม กับ สิ่ง ทั้งหมด นี้ จง เอา ความ เชื่อ เป็น โล่ ด้วย โล่ นั้น ท่าน จะ ได้ ดับ ลูก ศร เพลิง ของ ผู้ ชั่ว ร้าย นั้น เสีย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok