A A A A A
เอเฟซัส ๖
๑๕
และเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐ แห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
สวมรองเท้าที่ทำให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
เอาใจ​ที่​พร้อม​จะ​ประกาศ​ข่าวดี​เรื่อง​สันติสุข​มา​สวม​เป็น​รองเท้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
และ เอา ข่าว ประเสริฐ แห่ง สันติ สุข ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ พรั่งพร้อม มา สวม เป็นรอง เท้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok