A A A A A
เอเฟซัส ๖
๑๔
เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคง โดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริง สวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
ดังนั้น​ให้​ยืนหยัด​ไว้ เอา​ความจริง​รัดเอว​ไว้​เหมือน​เข็มขัด เอา​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ​มา​สวม​เป็น​เกราะ​ป้องกัน​อก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
เหตุ ฉะนั้น ท่าน จง ยืน มั่น เอา ความ จริง คาด เอว เอา ความชอบ ธรรม เป็น ทับทรวง เครื่อง ป้องกัน อก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok