A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมิกชน
เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายพร้อมอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่า พวกอาคายาจัดเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีกลายแล้ว และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจพวกเขาเป็นอย่างมาก
แต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่า และเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับการรับใช้เพื่อประชากรของพระเจ้าครั้งนี้
เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกระตือรือร้นอยู่แล้วที่จะช่วย และข้าพเจ้าได้อวดเรื่องนี้ต่อชาวมาซิโดเนียว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วพวกท่านที่แคว้นอาคายาก็พร้อมจะถวายแล้ว และความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายได้กระตุ้นพวกเขาส่วนใหญ่ให้ลงมือทำตาม
แต่ที่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านั้นมา เพื่อว่าสิ่งที่เราอวดไว้เกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้จะไม่สูญเปล่า แต่เพื่อท่านก็จะได้พร้อมอยู่สมกับที่ข้าพเจ้าได้บอกไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผม​ว่า​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เขียน​เกี่ยวกับ​เรื่อง​การ​ช่วยเหลือ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม​อีกแล้ว
เพราะ​ผม​รู้​ว่า​คุณ​พร้อม​ที่​จะ​ช่วย​อยู่แล้ว ผม​อวด​เรื่อง​ของ​คุณ​ให้​กับ​ชาว​มาซิโดเนีย​ฟัง​อยู่​บ่อยๆ ผม​บอก​เขา​ว่า​พวกคุณ​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​อาคายา​นั้น พร้อม​ที่​จะ​ช่วย​ตั้งแต่​ปี​ที่​แล้ว และ​ความ​กระตือรือร้น​ของ​คุณ​นี้​กระตุ้น​ให้​พวก​มาซิโดเนีย​อยาก​จะ​ช่วย​ด้วย
แต่​ที่​ผม​ส่ง​พี่น้อง​มาหา​คุณ​นั้น ก็​เพื่อ​ให้​เขา​เห็น​ว่า​เรื่อง​ที่​เรา​อวด​เกี่ยวกับ​คุณ​นั้น​เป็นจริง และ​ผม​ก็​อยาก​ให้​คุณ​พร้อม​อย่าง​ที่​ผม​บอก​ไป​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่าน ในเรื่องการสงเคราะห์ธรรมิกชน
เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าใจของท่านพร้อมอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่า พวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วตั้งแต่ปีกลาย และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจคนในพวกเขาเป็นอันมาก
แต่ข้าพเจ้าได้ให้พี่น้องเหล่านั้นไป เพื่อมิให้การโอ้อวดของเราเรื่องท่านในข้อนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อม ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านในเรื่องการสงเคราะห์วิสุทธิชน
เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าใจของท่านพร้อมอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่า พวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วตั้งแต่ปีกลาย และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจคนเป็นอันมาก
แต่ข้าพเจ้าได้ให้พี่น้องเหล่านั้นไป เพื่อมิให้การอวดของเราเรื่องท่านในข้อนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า ไม่ จำเป็น ต้อง เขียน ถึง ท่าน ใน เรื่อง การ สงเคราะห์ วิ สุทธิ ชน
เพราะ ข้าพเจ้า รู้ ว่า ใจ ของ ท่าน พร้อม อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวด เรื่อง พวก ท่าน กับ พวก มา ซิ โดเนียว่า พวก อา คา ยา ได้ จัด เตรียม ไว้ พร้อม แล้ว ตั้งแต่ ปีกลาย และ ความ กระตือรือร้น ของ พวก ท่าน ก็ เร้า ใจ คน เป็นอันมาก
แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้ พี่น้อง เหล่า นั้น ไป เพื่อ มิ ให้การ อวด ของ เรา เรื่อง ท่าน ใน ข้อ นั้น เป็นการ เปล่า ประโยชน์ และ เพื่อให้ ท่าน จัด เตรียม ไว้ ให้ พร้อม ตาม ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล่าว แล้ว นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok