A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
ตามที่เขียนไว้ว่า “เขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เหมือนที่มีเขียนไว้ว่า “เขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันดร์”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เหมือนกับ​ที่​พระคัมภีร์​พูด​ไว้​ว่า “เขา​แจกจ่าย​ให้​กับ​คน​ยากจน​อย่าง​เอื้อเฟื้อ​เผื่อแผ่ ใจ​กว้างขวาง​ของ​เขา​จะ​คง​อยู่​ตลอดไป”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า เขาแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

(ตามที่เขียนไว้ว่า `เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิตย์'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

( ตาม ที่ เขียน ไว้ ว่า ` เขา แจกจ่าย เขา ได้ ให้ แก่ คน ยากจน ความชอบ ธรรม ของ เขา ดำรง เป็นนิตย์ '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok