A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่ละ​คน​ควร​จะ​ให้​ตาม​ที่​ตั้งใจ​ไว้ ไม่ใช่​ให้​ด้วย​ความ​เสียดาย​หรือ​ถูก​บังคับ เพราะ​พระเจ้า​รัก​คน​ที่​ให้​ด้วย​ใจ​ที่​ชื่นชม​ยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ทุก คน จง ให้ ตาม ที่ เขา ได้คิด หมาย ไว้ ใน ใจ มิ ใช่ ให้ ด้วย นึก เสียดาย มิ ใช่ ให้ ด้วย การ ฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรง รัก คน นั้น ที่ ให้ ด้วย ใจ ยินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok