A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อน และให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้น การเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องกำชับพี่น้องเหล่านั้นให้มาหาท่านล่วงหน้า และจัดเตรียมของบริจาคด้วยใจกว้างขวางตามที่ท่านได้สัญญาไว้ให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาก็มีของบริจาคไว้พร้อม เป็นของที่ให้ด้วยใจกว้างขวาง ไม่ใช่เป็นของที่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผม​จึง​คิด​ว่า​จำเป็น​ที่​จะ​ต้อง​ขอ​ให้​พี่น้อง​พวกนี้​มา​เยี่ยม​พวกคุณ​ก่อน พวกเขา​จะ​ได้​มา​ช่วย​เตรียม​เงิน​ที่​คุณ​สัญญา​ว่า​จะ​บริจาค​นี้ ให้​พร้อม​ตั้งแต่​เนิ่นๆ​ก่อน​ที่​ผม​จะ​มา เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​การ​บริจาค​ด้วย​ความ​สมัครใจ ไม่ใช่​ถูก​บังคับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า สมควรจะวิงวอนให้พี่น้องเหล่านั้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้จัดเตรียมทานของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อทานนั้นจะมีอยู่พร้อม และจะเป็นทานที่ให้ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า สมควรจะวิงวอนให้พี่น้องเหล่านั้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้จัดเตรียมของถวายของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวายนั้นจะมีอยู่พร้อม และจะเป็นของถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เหตุ ฉะนั้น ข้าพเจ้า จึง เห็น ว่า สมควร จะ วิงวอน ให้ พี่น้อง เหล่า นั้น ไป หา ท่าน ก่อน ข้าพเจ้า และ ให้ จัด เตรียม ของ ถวาย ของ ท่าน ไว้ ตาม ที่ ท่าน ได้ สัญญา ไว้ แล้ว เพื่อ ของ ถวาย นั้น จะ มี อยู่ พร้อม และ จะ เป็น ของ ถวาย ที่ ให้ ด้วย ใจ ศรัทธา มิ ใช่ ให้ ด้วย การ ฝืน ใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok