A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
แต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่า และเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ที่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านั้นมา เพื่อว่าสิ่งที่เราอวดไว้เกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้จะไม่สูญเปล่า แต่เพื่อท่านก็จะได้พร้อมอยู่สมกับที่ข้าพเจ้าได้บอกไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​ที่​ผม​ส่ง​พี่น้อง​มาหา​คุณ​นั้น ก็​เพื่อ​ให้​เขา​เห็น​ว่า​เรื่อง​ที่​เรา​อวด​เกี่ยวกับ​คุณ​นั้น​เป็นจริง และ​ผม​ก็​อยาก​ให้​คุณ​พร้อม​อย่าง​ที่​ผม​บอก​ไป​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ข้าพเจ้าได้ให้พี่น้องเหล่านั้นไป เพื่อมิให้การโอ้อวดของเราเรื่องท่านในข้อนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อม ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ข้าพเจ้าได้ให้พี่น้องเหล่านั้นไป เพื่อมิให้การอวดของเราเรื่องท่านในข้อนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้ พี่น้อง เหล่า นั้น ไป เพื่อ มิ ให้การ อวด ของ เรา เรื่อง ท่าน ใน ข้อ นั้น เป็นการ เปล่า ประโยชน์ และ เพื่อให้ ท่าน จัด เตรียม ไว้ ให้ พร้อม ตาม ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล่าว แล้ว นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok