A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
๑๓
โดยผลของการปรนนิบัตินี้ พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
ท่านได้พิสูจน์ตนเองด้วยการรับใช้นี้ และเพราะการรับใช้นี้ ผู้คนจะสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการเชื่อฟังของท่านซึ่งมาพร้อมกับการประกาศตัวว่าเชื่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเนื่องด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านในการแบ่งปันแก่พวกเขาและแก่คนอื่นๆ ทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ที่​คุณ​รับใช้​อย่างนี้ พิสูจน์​ให้​เห็น​ถึง​ความเชื่อ จึง​ทำ​ให้​คน​ของ​พระเจ้า​สรรเสริญ​พระองค์ เพราะ​คุณ​มี​ใจ​เชื่อฟัง​ที่​มา​จาก​ความเชื่อ​ใน​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​พระเยซู​คริสต์ และ​เพราะ​ความ​ใจดี​ของ​คุณ​ที่​ได้​ช่วยเหลือ​พวกเขา​และ​คนอื่นๆ​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
และเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้น เขาจึงสรรเสริญพระเจ้า โดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟัง และตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขา และแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
และเนื่องจากผลแห่งการรับใช้นั้น เขาจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า โดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
และ เนื่องจาก ผล แห่ง การ รับ ใช้ นั้น เขา จึง ถวาย เกียรติยศ แด่ พระเจ้า โดย เหตุ ที่ ท่าน ทั้งหลาย ยอม ฟัง และ ตั้งใจ อยู่ ใน อำนาจ ข่าว ประเสริฐ ของ พระ คริสต์ และ เพราะ เหตุ ท่าน ได้ แจกจ่าย แก่ เขา และ แก่ คน ทั้งปวง ด้วย ใจกว้าง ขวาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok