A A A A A
๒ โครินธ์ ๙
๑๑
โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง เพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
พระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกด้านเพื่อท่านจะสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ในทุกโอกาส และโดยทางเราความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านส่งผลให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​คุณ​ร่ำรวย​ใน​ทุกทาง เพื่อ​คุณ​จะ​สามารถ​ให้​อย่าง​ใจกว้าง​ใน​ทุกๆ​โอกาส เมื่อ​คุณ​ให้​อย่าง​ใจกว้าง​ผ่าน​มา​ทาง​เรา​นั้น ก็​จะ​ทำ​ให้​คน​ขอบคุณ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจก จะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
โดย ทรง ให้ท่า น ทั้งหลาย มี สิ่ง สารพัด มั่งคั่ง บริบูรณ์ ขึ้น เพื่อให้ ท่าน มี แจกจ่าย อย่าง ใจกว้าง ขวาง ซึ่ง จะ ให้ เกิด การ ขอบพระคุณ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok