A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
เรื่องการเรี่ยไรเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้น ข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไร ท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วย
ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้ เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามาถึง
และเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใคร ข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เกี่ยวกับการเรี่ยไรเพื่อประชากรของพระเจ้านั้น ขอให้ท่านทำเหมือนที่ข้าพเจ้าบอกแก่คริสตจักรต่างๆ ในกาลาเทีย
ทุกวันต้นสัปดาห์ท่านแต่ละคนควรแยกเงินจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมกับรายได้ของตน เก็บสะสมเงินนี้ไว้เพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาจะได้ไม่ต้องเรี่ยไร
แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาก็จะมอบจดหมายแนะนำตัวให้กับคนที่ท่านเห็นชอบ และส่งพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเงินถวายของท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทีนี้​จะ​พูด​ถึง​เรื่อง​การ​เรี่ยไร​เงิน​สำหรับ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า ผม​ขอ​สั่ง​ให้​คุณ​ทำ​แบบ​เดียว​กับ​ที่​ผม​ได้​สั่ง​หมู่ประชุม​ต่างๆ​ของ​พระเจ้า​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​คือ
ทุกๆ​วัน​อาทิตย์ ให้​แต่​ละ​คน​แบ่ง​เงิน​ตาม​ที่​พระเจ้า​อวยพร​ให้ แล้ว​เก็บ​รวบรวม​ไว้​ที่​บ้าน พอ​ผม​มา​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​มี​การ​เรี่ยไร​กัน​อีก
เมื่อ​ผม​มา​ถึง ผม​ก็​จะ​ส่ง​คน​ที่​พวก​คุณ​เลือก​ไว้​พร้อม​กับ​จดหมาย​แนะนำ​ตัว และ​เงิน​ที่​พวก​คุณ​ได้​บริจาค​ไป​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เรื่องการเรี่ยไรเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้น ข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วย
ทุกวันต้นสัปดาห์ ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามา
เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใด ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วเรื่องการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั้น ข้าพเจ้าได้สั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วย
ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง ตามที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่านจำเริญ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามา
เมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือของถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ถวาย ทรัพย์ เพื่อ ช่วย วิ สุทธิ ชน ใน กรุง เยรูซา เล็ม แล้ว เรื่อง การ ถวาย ทรัพย์ เพื่อ ช่วย วิ สุทธิ ชน นั้น ข้าพเจ้า ได้ สั่ง ค ริ สต จักร ที่ แคว้น กา ลา เทียไว้อย่าง ไร ก็ ขอ ให้ท่า น จง กระทำ เหมือน กัน ด้วย
ทุก วัน ต้น สัปดาห์ ให้ พวก ท่าน ทุก คน เก็บ ผล ประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้ บ้าง ตาม ที่ พระเจ้า ได้ ทรง ให้ท่า น จำเริญ เพื่อ จะ ไม่ ต้อง ถวาย ทรัพย์ เมื่อ ข้าพเจ้า มา
เมื่อ ข้าพเจ้า มา ถึง แล้ว พวก ท่าน เห็น ชอบ จะ รับรอง ผู้ ใด โดย จดหมาย ของ ท่าน ข้าพเจ้า จะ ใช้ ผู้ นั้น ถือ ของ ถวาย ของ ท่าน ไป ยัง กรุง เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok