A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
และข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ตอนนี้​ผม​จะ​อยู่​ที่​เมือง​เอเฟซัส​ไป​ก่อน​จน​กว่า​จะ​ถึง​เทศกาล​เพ็นเทคอสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ข้าพเจ้า จะ อยู่ ที่ เมือง เอ เฟซัส จนถึง เทศกาล เพ็นเทคอสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok