A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
และถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วย พวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

หากเป็นการเหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถ้า​เห็น​ว่า​ผม​น่า​จะ​ไป​ด้วย พวก​นั้น​ก็​จะ​ไป​พร้อม​กับ​ผม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ ถ้า สมควร ข้าพเจ้า จะ ไป ด้วย คน เหล่า นั้น ก็ จะ ไป พร้อม กับ ข้าพเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok