A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๒๔
ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
ข้าพเจ้าขอส่งความรักมายังท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ อาเมน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
ผม​ขอ​ฝาก​ความรัก​มา​ให้​กับ​พวก​คุณ​ทุก​คน​ใน​พระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมอ อาเมน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี และส่งโดยสเทฟานัส ฟอร์ทูนาทัส อาคายคัสและทิโมธี]
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
ความ รัก ของ ข้าพเจ้า มี อยู่ ต่อ ท่าน ทั้งหลาย ใน พระ เยซู คริสต์ เสมอ เอ เมน [ จดหมาย ฉบับ แรก ถึง ชาว โค ริน ธ์ได้ เขียน จาก เมือง ฟีลิป ปี และ ส่ง โดย ส เท ฟานัส ฟอร์ทูนาทัส อา คาย คัสและทิโมธี ]
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok