A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๒๒
ถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเสด็จมาเถิด!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
ถ้า​ใคร​ไม่​รัก​องค์​เจ้า​ชีวิต ก็​ขอ​ให้​คน​นั้น​ถูก​สาปแช่ง มา​เถอะ องค์​เจ้า​ชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ถ้า ผู้ ใด ไม่ รัก พระ เยซู คริสต์ เจ้า ก็ ขอ ให้ ผู้ นั้น ถูก สาป แช่ง องค์ พระผู้เป็นเจ้า จะ เสด็จ มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok