A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๑๕
พี่น้องทั้งหลาย ท่านรู้ว่าครอบครัวของสเทฟานัส เป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรนนิบัติบรรดาธรรมิกชน ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
ท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าครอบครัวของสเทฟานัสเป็นผู้กลับใจกลุ่มแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาถวายตัวรับใช้ประชากรของพระเจ้า พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
พวก​คุณ​ก็​รู้​ว่า​ครอบครัว​ของ​สเทฟานัส เป็น​ครอบครัว​แรก​ที่​เป็น​คริสเตียน​ใน​แคว้น​อาคายา และ​พวก​เขา​ได้​ทุ่มเท​รับใช้​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า พี่น้อง​ครับ ผม​ขอร้อง​ล่ะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านรู้ว่าครอบครัวของสเทฟานัส เป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบัติธรรมิกชนทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
พี่น้องทั้งหลาย (ท่านรู้ว่าครอบครัวของสเทฟานัส เป็นผลแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวง)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
พี่น้อง ทั้งหลาย ( ท่าน รู้ ว่า ครอบครัว ของ ส เท ฟานัส เป็น ผล แรก ใน แคว้น อา คา ยา และ พวก เขา ได้ ถวายตัว ไว้ ใน การ ปรนนิบัติ วิ สุทธิ ชน ทั้งปวง )
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok