A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๑๓
ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อ จงเป็นคนกล้าหาญ จงเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ระวัง​ตัว​ให้​ดี จง​ยืนหยัด​มั่นคง​ใน​คำสอน​ที่​คุณ​ได้​ไว้วางใจ​แล้ว มี​ใจ​กล้า​เหมือน​ผู้ใหญ่ และ​เข้มแข็ง​ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อของท่าน จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
ท่าน ทั้งหลาย จง ระมัดระวัง จง มั่นคง ใน ความ เชื่อ จง เป็น ลูกผู้ชาย แท้ จง เข้มแข็ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok