A A A A A
๑ โครินธ์ ๑๖
๑๑
เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขา แต่จงส่งเขาเดินทางไปโดยสันติสุข เพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ฉะนั้นอย่าให้ใครปฏิเสธที่จะยอมรับเขา ช่วยส่งเขาเดินทางต่อไปอย่างสันติเพื่อเขาจะได้กลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
อย่า​ให้​ใคร​ดูถูก​เขา​ได้ ช่วย​ส่ง​เขา​เดินทาง​กลับ​มา​หา​ผม​ด้วย เพราะ​ผม​กับ​พี่น้อง​คน​อื่นๆ​กำลัง​คอย​เขา​อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขา แต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุข เพื่อจะกลับมาหาข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขา แต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เหตุ ฉะนั้น อย่า ให้ ผู้ ใด ประมาท เขา แต่ จง ช่วย ให้ เขา เดินทาง ไป โดย สันติ สุข เพื่อ เขา จะ มา ถึง ข้าพเจ้า ได้ เพราะ ข้าพเจ้า กำลัง คอย เขา กับ พวก พี่น้อง อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok